ให้นักเรียนส่งงานปฏิบัติปลายภาคเรียนได้ที่นี่


ตัวอย่างชิ้นงาน VORRAVAN.gif


2..นายกรวิทย์ สว่างพรม
ไม่เข้าสอบปฏิบัติปลายภาค


3.นายพันธวัช หาลี
PANTAWAD111.gif


4.นายปฏิพล พรมพรึกษ์
-1.gif


5.นายพรหมมาตร์ ศรีวิสุทธิ์
.gif


6.นายฉกรรจ์ พันธ์วิชัย
chakan8.88.gif


8.จักรกฤษณ์ เหลืองอร่าม
chakkik8.gif


9.นายจักริน ขลิบทอง
jakka-1.gif


10.นายณรงค์ศักดิ์ สุวนา
555555555.gif


11.นายณัฐภัทร พางาม
.gif


12.นายภาคภูมิ จันทบาล
.gif


13.นายสุทิน จิตถวิล
4451.gif


14.นายอัครพล จู
Ukkaraphon08.gif


15.น.ส.ปภาวดี มีพร้อม
nat.gif


16.น.ส.พรลภัส กองเงิน
porraput-08.gif


17.น.ส.นาฎยา ทองสา
pal6666666.gif


18.น.ส.ปวันนา มณี
pawanna-08.gif


19.น.ส.เสาวลักษณ์ วงษ์ทน
somjo.gif


20.น.ส.อารีรัตน์ งามผล
pop44444.gif


21.น.ส.รมย์ธีรา พานทอง
Untitled-1.gif


22.น.ส.กิ่งแก้ว ภูมิพัด
external image insert_table.gifkoi5555.gif


23.น.ส.นันทกานต์ มั่นคง
june86.gif


24.น.ส.พรรณิการ์ แก้วสูงเนิน
panniga08.gif


25.น.ส. สร้อยทิพย์ ปะวารี
soi4444.gif


26.น.ส.สุจิตรา นิยมจิตร์
sujita08.gif


27.น.ส.อภิญญา นนทะวงษ์
oom.gif


28.น.ส.ปรียานุช มีเหว่าพันธ์
555555.gif