ให้นักเรียนส่งงานปฏิบัติได้ที่นี่

ไม่ส่งงาน

ออก

132456.jpg
patipon4.jpg
1.นายกรวิทย์ สว่างพรม
2.นายรัชพล บ่อชน
3.นายพันธวัช หาลี
4.นายปฏิพล พรมพรึกษ์
Prommart_2...._copy.jpg
chakan_2.jpg

ออก

Chakkit2.jpg
5.นายพรหมมาตร์ ศรีวิสุทธิ์
6.นายฉกรรจ์ พันธ์วิชัย
7.นายกฤษณะ พึ่งโพธิ์
8.นายจักรกฤษณ์ เหลืองอร่าม
jakarin_copy.jpg
narongsak_2.jpg
nattapat_2__copy.jpg
parkpoom2.jpg
9.นายจักริน ขลิบทอง
10.นายณรงค์ศักดิ์ สุวนา
11.นายณัฐภัทร พางาม
12.นายภาคภูมิ จันทบาล
sutin_2.jpg
ukaraphon02_.jpg
2.jpg
prorapat2.jpg
13.นายสุทิน จิตถวิล
14.นายอัครพล จูมทอง
15.น.ส.ปภาวดี มีพร้อม
16.น.ส.พรลภัส กองเงิน
Nattaya_2.jpg
pawanna_2_jpg.jpg
saowalak2.jpg
arert_2..jpg
17.น.ส.นาฎยา ทองสา
18.น.ส.ปวันนา มณี
19.น.ส.เสาวลักษณ์ วงษ์ทน
20.น.ส.อารีรัตน์ งามผล
Romthearng_2..jpg
kingkwae_2.jpg
nuntkan_2.jpg
pannika_2_copy.jpg
21.น.ส.รมย์ธีรา พานทอง
22.น.ส.กิ่งแก้ว ภูมิพัด
23.น.ส.นันทกานต์ มั่นคง
24.น.ส.พรรณิการ์ แก้วสูงเนิน
soithip.jpg
sujittar2.jpg
apinya2.jpg
_2.jpg
25.น.ส. สร้อยทิพย์ ปะวารี
26.น.ส.สุจิตรา นิยมจิตร์
27.น.ส.อภิญญา นนทะวงษ์
28.น.ส.ปรียานุช มีเหว่าพันธ์