ให้นักเรียนส่งงานปฏิบัติได้ที่นี่

ไม่ส่งงาน

ออก

7878787.jpg
patipon3.jpg
1.นายกรวิทย์ สว่างพรม
2.นายรัชพล บ่อชน
3.นายพันธวัช หาลี
4.นายปฏิพล พรมพรึกษ์
Prommart.jpg......jpg
chakan_3.jpg

ออก

Chakkit_3.jpg
5.นายพรหมมาตร์ ศรีวิสุทธิ์
6.นายฉกรรจ์ พันธ์วิชัย
7.นายกฤษณะ พึ่งโพธิ์
8.นายจักรกฤษณ์ เหลืองอร่าม
jakarin003_copy.jpg
_3.jpg
nattapat_3_.jpg
parkpoom3.jpg
9.นายจักริน ขลิบทอง
10.นายณรงค์ศักดิ์ สุวนา
external image insert_table.gif11.นายณัฐภัทร พางาม
12.นายภาคภูมิ จันทบาล
sutin_1_jittawin.jpg
ukaraphon03.jpg
_3.jpg
prorapat3.jpg
13.นายสุทิน จิตถวิล
14.นายอัครพล จูมทอง
15.น.ส.ปภาวดี มีพร้อม
16.น.ส.พรลภัส กองเงิน
Nattaya_3.jpg
pawanna_3..jpg
saowalak3.jpg
arert_3.jpg
17.น.ส.นาฎยา ทองสา
18.น.ส.ปวันนา มณี
19.น.ส.เสาวลักษณ์ วงษ์ทน
20.น.ส.อารีรัตน์ งามผล
Romthearng_3.jpg.jpg
kingkwea_3.jpg
Nuntkan3.jpg
pannika03.jpg
21.น.ส.รมย์ธีรา พานทอง
22.น.ส.กิ่งแก้ว ภูมิพัด
23.น.ส.นันทกานต์ มั่นคง
external image insert_table.gif24.น.ส.พรรณิการ์ แก้วสูงเนิน
soithpi03.jpg
sujittar3.jpg
apinya3.jpg
_3_copy.jpg
25.น.ส. สร้อยทิพย์ ปะวารี
26.น.ส.สุจิตรา นิยมจิตร์
27.น.ส.อภิญญา นนทะวงษ์
28.น.ส.ปรียานุช มีเหว่าพันธ์