ห้นักเรียนส่งผังความคิดเรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก ได้ที่นี่ค่ะ


กลุ่ม 8
1.นายอัครพล จูมทอง เลขที่ 20
2.นางสาวปภาวดี มีพร้อม เลขที่ 21
3.นายรัชพล บ่อชน เลขที่ 4

whpb5bf_U56423276662827.jpg
กลุ่ม 1
1.นายปฏิพล พราพรึกษ์ เลขที่ 7
2.นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์ทน เลขที่ 25
3.นายกฤษณะ พึ่งโพธิ์ เลขที่ 10


whp6kx4_U34502413123846.jpg
กลุ่ม 5
1.นายฉกรรจ์ พันธ์วิชัย เลขที่ 9
2.นายพันธวัช หาลี เลขที่ 5
whqrn10_U27244865894318.jpg
กลุ่มที่ 10
1.นางสาวนันทกานต์ มั่นคง เลขที่ 29
2.นางสาวปวัณนา มณี เลขที่ 1999999999999999999999999999999999999999999999999.jpg

กลุมที่ 2
นางสาว รมธีรา พานทอง เลขที่ 27
นางสาว นาฏยา ทองสา เลขที่ 23
นาย จักรกฤษณ์ เหลืองอร่าม เลขที่ 12

whpcfdh_1.jpg
กลุ่ม 4
1 นางสาว สุจิตรา นิยมจิตร์ เลขที่ 32
2 นางสาว พรรณิการ์ แก้วสูงเนิน เลขที่ 30
3 นาย ณรงค์ศักดิ์ สุวนา เลขที่ 14

whpyitq_55655.jpg


กลุ่มที่ 9
นาย ณัฐภัทร พางาม เลขที่ 15
นาย ภาคภูมิ จันทบาล เลขที่ 16
น.ส กิ่งแก้ว ภูมิพัด เลขที่ 28

poom.jpg

กลุ่มที่11
1.นายกรวิทย์ สว่างพรม เลขที่ 2
2.นางสาวอารีรัตน์ งามผล เลขที่ 26
3. นางสาวพรลภัช กองเงิน เลขที่ 16

xhcda87_New-Sheet.jpg
กลุ่มที่ 6
1.นางสาวสร้อยทิพย์ ปะวารี เลขที่ 31
2.นายพรหมมาตร์ ศรีวิสุทธิ์ เลขที่ 8


555555555555555555555555.jpg


กลุ่มที่ 3
1.นายสุทิน จิตถวิล เลขที่ 13
2.น.ส.อภิญญา นนทะวงศ์ เลขที่ 27
3.นายจักริน ขลิบทอง เลขที่ 9
2222222222222222222222222222222222222.jpg